Todjzev

Toelichting op de jaarrekening ZZP en VOF

Aan: Opdrachtgever
Amsterdam, 19 oktober 2022
Geachte Klant,
Deze brief is bedoeld om het doel en de voorwaarden van de aan ons verstrekte opdracht vast te leggen, alsmede de aard en beperkingen van onze werkzaamheden.

Opdracht

In het kader van het abonnement boekhouding hebben wij voor u opgesteld de jaarrekening/ aangifte inkomstenbelasting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Door deze akkoordverklaring te ondertekenen erkent en begrijpt u dat u verantwoordelijk bent voor:
– de keuze van de opdracht tot het uitvoeren van deze overeengekomen werkzaamheden, welke overeenkomen met de informatiebehoefte van de beoogde gebruikers;
en
– het verspreiden van het rapport/ jaarrekening/ aangifte te beperken tot de beoogde gebruikers.
– U draagt verder verantwoordelijkheid voor de volledige medewerking van u/ uw medewerkers en het aan ons beschikbaar stellen van alle voor de opdracht benodigde vastleggingen, documentatie en andere informatie.
Het rapport mag niet gebruikt worden voor enig ander doel dan hierboven weergegeven en is uitsluitend bestemd voor personen (opdrachtgever) en instanties (Belastingdienst) die betrokken zijn bij het aangifteproces. Ons rapport mag (of delen daaruit mogen) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan anderen dan de beoogde gebruikers ter beschikking worden gesteld, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij het uitvoeren van deze opdracht kunnen wij te maken krijgen met persoonsgegevens. Dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verplicht de verwerkingsverantwoordelijke om schriftelijk (of in een andere gelijkwaardige vorm) afspraken te maken met zijn verwerker(s) over de omgang met persoonsgegevens. Of wij als boekhouder(s) voor deze opdracht een verwerker zijn in de zin van de AVG moeten wij met elkaar bekijken. Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliëntonderzoek te verrichten. Verder zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retourenring van deze akkoordverklaring verklaart u onze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en te accepteren.

Dit rapport is bedoeld voor opname in de digitale aangifte inkomstenbelasting.
Aan: Opdrachtgever
Amsterdam, 19 oktober 2022

Bijgaand doen wij u het rapport voor het desbetreffende boekjaar toekomen. Het rapport wordt aan u verstrekt voor opname in de belastingaangifte. De aangifte, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de entiteit.
In het kader van onze verantwoordelijkheid voor het rapport in kwestie en de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen bevestigen wij het volgende:
1. Alle ons bekende veronderstellingen en alle basisgegevens zijn aan u verstrekt en voor zover nodig toegelicht. Op de datum van deze brief is ons geen informatie bekend die de betreffende veronderstellingen zou doen wijzigen. Wij zijn dan ook van mening dat de veronderstellingen aanvaardbaar zijn.
2. De veronderstellingen zijn op een juiste en toereikende wijze opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.
3. Voor zover niet toegelicht zijn de bij het opstellen van het jaarrekeningrapport gebruikte waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen in overeenstemming met de grondslagen volgens onze laatste jaarrekening.
4. In de periode verstreken na opstelling van de begroting hebben zich geen gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan, die het door dit rapport opgeroepen beeld in belangrijke mate beïnvloeden.
5. Er is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
6. De financiële feiten welke op het moment van de dagtekening van dit rapport onbeschikbaar/ (nog) onbekend waren, zijn door ons vastgesteld op basis van de historische gegevens. De leesbaarheid en informatieverschaffing komt dit ten goede.
7. Indien u het MT940-bankbestand aan ons niet hebt verstrekt, dan zullen – vanwege technische beperkingen – niet alle journaalposten automatisch kunnen worden afgeletterd.
8. Controleer altijd uw omzet en uw kosten op juistheid!
Hoogachtend,
EU-TAX B.V

Balans

In de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen van de onderneming waar deze jaarrekening betrekking op heeft. In de balans zijn de activa van de onderneming, ofwel de bezittingen weergegeven en de balans wordt vervolgd met de passiva zijde. Op de passiva zijde staat het kapitaal van de ondernemer en de schulden die de onderneming heeft.

Resultatenrekening

De jaarrekening gaat verder met de resultatenrekening (winst- en verliesrekening) hieruit kunnen alle opbrengsten en kosten opgemaakt worden. De resultatenrekening begint met de netto omzet, waar de kostprijs in mindering op wordt gebracht. De bruto marge resteert. Vervolgens worden alle bedrijfskosten in mindering gebracht, zoals afschrijvingen en huisvestingskosten. Wat men overhoudt is het bedrijfsresultaat, ook wel resultaat voor interest en belastingen genoemd. De rentelasten en andere financiële lasten worden tot slot in mindering gebracht en het resultaat resteert. Het resultaat is ook wel de winst uit onderneming.

Waarderingsgrondslagen

Het is verplicht om de waarderingsgrondslagen op te nemen in de jaarrekening. Er zijn echter wel diverse regelingen van toepassing waardoor eenmanszaken en vof’s slechts zeer beperkt grondslagen hoeven te benoemen. Doorgaans geldt, hoe groter het bedrijf hoe meer grondslagen en hoe beter de grondslagen gespecificeerd moeten worden. In de grondslagen wordt opgenomen op basis van welke wetgeving de jaarrekening wordt samengesteld en welke waarderingsgrondslag gebruikt wordt voor verschillende balansposten en resultaatposten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Toelichting op de balans en toelichting op de resultatenrekening
In de toelichting op de jaarrekening worden belangrijke posten nader toegelicht. Van diverse posten worden bijvoorbeeld verloopoverzichten opgenomen of nog verder uitgesplitst.

Belang van de jaarrekening
Een jaarrekening is niet alleen voor jezelf van belang om te zien hoe je het hebt gedaan het afgelopen jaar. In sommige gevallen is het verplicht om een jaarverslag op te stellen, bijvoorbeeld als je de BV als rechtsvorm hebt gekozen. De jaarrekening moet dan verplicht worden gedeponeerd bij de KvK. Ook de bank kan er naar vragen, als je bijvoorbeeld een kredietaanvraag doet. Daarnaast wordt de
kredietwaardigheid van een onderneming gebaseerd op de jaarrekening. Door bedrijven wordt veelal naar kredietwaardigheid gekeken wanneer een nieuwe klant een grote order plaatst. Maar ook factoringsmaatschappijen die bijvoorbeeld facturen overkopen of het debiteurenbeheer gaan doen, kijken naar de kredietwaardigheid van klanten alvorens er facturen worden overgenomen

Algemene Voorwaarden van EU-TAX B.V., ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder het nummer 69111960. De Algemene Voorwaarden zijn aldaar
gedeponeerd en kunnen aldaar ter inzage worden opgevraagd.

1. Definities.
De onderstaande schuin gedrukte definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
1.1 Beroepsregelgeving: de wettelijke bepalingen waaraan alle boekhouders of administratiekanotoren zijn onderworpen;
1.2 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan EU-TAX ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door EU-TAX vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
1.3 Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de EU-TAX, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
1.4 Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij EU-TAX zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan EU-TAX de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
1.6 EU-TAX: EU-TAX BV kantoorhoudende aan het Kraanspoor 50 te 1033SE Amsterdam. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door EU-TAX, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
1.7 Werkzaamheden: alle door EU-TAX ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door EU-TAX zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor EU-TAX voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
1.8 Een aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid: omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.1, 3.2, 9.2 en 9.3 oftewel er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken.
1.9 Vertrouwelijke Informatie: onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan alle informatie waarvan uit de context blijkt dat deze vertrouwelijk is of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had moeten blijken, gezien de aard of inhoud van deze informatie.
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst.
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door EU-TAX en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
2.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven mogelijke door de opdrachtgever gehanteerde algemene of inkoop voorwaarden, tenzij laatstgenoemde voorwaarden een aanvulling vormen en naar de tekst en strekking niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Alle door EU-TAX gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.4 Aanvaarding van opdrachten. De opdrachtaanvaarding begint met een integriteitsbeoordeling van de cliënt ofwel in hoeverre voldoet de cliënt aan algemeen aanvaarde sociaal ethische maatstaven. Vervolgens komt de vraag aan de orde of EU-TAX de opdracht kan uitvoeren qua risico, benodigde deskundigheid, beschikbare middelen, etc. Als de opdracht niet past binnen het beleid van EU-TAX kan deze worden afgewezen.
2.5 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, of andere bescheiden blijven deze te allen tijde eigendom van EU-TAX en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde bijlagen niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of verstrekt worden.
2.6 Nadat een aanbieding, rechtsgeldig ondertekend, door de opdrachtgever geretourneerd is komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging namens EU-TAX of (een begin van) uitvoering. Nietacceptatie wordt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 werkdagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.7 De opdrachtgever stemt er mee in dat EU-TAX de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan zijn verbonden natuurlijke of rechtspersonen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.
3. Uitvoering van de overeenkomst.
3.1 Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die EU-TAX naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van EU-TAX te stellen. EU-TAX bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3.3 Opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
3.4 Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door EU-TAX gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor EU-TAX, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
3.5 In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) opdrachtgever door EU-TAX aan derden, wordt opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
3.6 EU-TAX heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) tijdige betalingen alsmede aanleveren van benodigde documenten en informatie.
4. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en zorgvuldigheid.
4.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere  partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2 Alle door de EU-TAX vervaardigde stukken, zoals rapporten, adviezen, begrotingen enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EU-TAX worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
4.3 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.
4.4 Partijen zullen zich in de toekomst in het maatschappelijk verkeer jegens elkaar gedragen overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid die tussen partijen in acht behoren te worden genomen en zullen zich onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over de andere partij jegens derden.
5. Tarieven en betaling.
5.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van EU-TAX in euro, gebaseerd op uurtarief, exclusief omzet- en andere belastingen, rechten en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief telefoon- en telecommunicatiekosten van internationale verbindingen.
5.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is EU-TAX gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO-lonen per uur voor zakelijke dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.
5.3 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
5.4 EU-TAX is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste factuur van de betreffende opdracht. De op de factuur vermelde bedragen dienen zonder korting, zonder aftrek en zonder verrekening voldaan te worden middels overmaking op een door EU-TAX aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
5.5 Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening hiervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan EU-TAX.
5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, heeft EU-TAX het recht om de standaardvergoeding voor incassokosten in rekening te brengen. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
5.7 Bij niet tijdige betaling heeft EU-TAX het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen van 8% per maand dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is.
5.8 Buiten het verschuldigde bedrag en rente is EU-TAX gerechtigd alle kosten te vorderen die door niet betaling zijn veroorzaakt, waaronder uitdrukkelijk de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten vallen.
5.9 Alle door opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
6. Wijzigingen, meer- en minderwerk.
6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
6.2 De EU-TAX zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zich omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.
7. Overmacht.
7.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt naast hetgeen de wet hieromtrent vermeld verstaan: overstroming, brand of andere vernietiging in kantoren, door het gezag uitgevaardigde verboden of opgelegde beperkingen, annuleringen door of anderszins niet presteren van ingeschakelde hulppersonen en ziekte van de door EU-TAX voor uitvoering van de opdracht aangewezen personen.
7.2 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
7.3 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
7.4 Indien EU-TAX bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of alsnog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het uitgevoerde of uit te voeren deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
8. Aansprakelijkheid.
8.1 EU-TAX aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheden voor zover dat hieronder blijkt.
8.2 De aansprakelijkheid van EU-TAX is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag van de betreffende opdracht. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een half jaar wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de netto vergoedingen bedongen voor een half jaar.
8.3 Ingeval van een onrechtmatige daad van EU-TAX of zijn personeel of van door zijn ingeschakelde derden is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel tot ten hoogste het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.
8.4 EU-TAX is slechts aansprakelijk voor schade wegens het overschrijden van overeengekomen termijnen indien zij met betrekking hiertoe in gebreke is gesteld en zijn een redelijke termijn, van in elk geval de overeengekomen termijn, is gesteld waarbinnen zij de dienstverlening alsnog kan verlenen.
8.5 EU-TAX is niet aansprakelijk wegens schending van intellectuele eigendom of andere rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van gegevens welke door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor aanspraken van derden die hierop gebaseerd zijn.
8.6 EU-TAX is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan directe schade. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten.
8.7 De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van EU-TAX en/of van zijn leidinggevenden. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens EU-TAX in verband met door zijn aanvaarde opdrachten en/of verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
8.8 Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
8.9 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. EU-TAX heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
8.10 Opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan EU-TAX geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
8.11 Opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor aanspraken van derden (medewerkers van EU-TAX en door EUTAX ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
9. Beëindiging, tussentijdse opzegging en annulering.
9.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald zijn partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of opgave van redenen is vereist de overeenkomst te ontbinden indien:
9.2 Door opdrachtgever wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van ethische of sociaal- economische aard of indien EU-TAX gedwongen wordt te handelen in strijd met de
eldende wet en regelgeving.
9.3 De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; of wordt geliquideerd. De opdrachtgever bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit.
9.4 Bij tussentijdse beëindiging wegens aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid wordt de dienstverleningsovereenkomst opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
9.5 Indien EU-TAX een overeenkomst beëindigt voor een van de redenen waarnaar in deze bepaling wordt verwezen, ontslaat dit de opdrachtgever niet van enige financiële verplichting, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het restant van de periode waarvoor de overeenkomst zou hebben geduurd indien EU-TAX deze niet had beëindigd.
9.6 Als EU-TAX overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft opdrachtgever recht op medewerking van EU-TAX bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor EU-TAX zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
9.7 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.
10. Inname originele documenten.
10.1 In het kader van uitvoering van de opdracht dient de opdrachtgever alle relevante documenten aan EUTAX ter beschikking stellen. Echter, gezien de bewaarplicht van de opdrachtgever jegens de bevoegde autoriteiten neemt EU-TAX geen originele documenten in.
10.2 Bij voorkeur kunnen de documenten elektronisch aangeleverd worden (uitsluitend per e-mail of per boekhouding app). Indien de opdrachtgever niet in staat is om de benodigde documenten elektronisch aan te leveren, zal EU-TAX de desbetreffende documenten ter plekke elektronisch verwerken en de originele stukken aan de opdrachtgever retourneren. De opdrachtgever verplicht zich om onmiddellijk te controleren of alle originele documenten geretourneerd zijn, in ieder geval voor het verlaten van het kantoor van EU-TAX. EU-TAX accepteert geen officielee communicatie per WhatsApp, Viber, Messanger, etc.
10.3 De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het archiveren van de stukken voor eigen administratie.
11. Geen contant geld.
Ons beleid is om geen contant geld van cliënten aan te nemen. Indien opdrachtgever contant geld rechtstreeks op de bankenrekening van EU-TAX stort, behoudt EU-TAX zich het recht voor om eventuele door EU-TAX noodzakelijk geachte onderzoeken omtrent de bron van de gelden in rekening te brengen alsmede de kosten van eventuele door EU-TAX ondernomen aanvullende actie of door EU-TAX gemaakte kosten om deze contante bedragen in behandeling te nemen. Tevens is EU-TAX in dat geval gerechtigd om de storting als betaling te weigeren en om betaling van het aan EU-TAX verschuldigde te vorderen door middel van een overboeking per bank of andere girale of betalingsinstelling.
12. Geschillen en rechtskeuze.
12.1 Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt.
12.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, voor zover zij tot de competentie van een Rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere Rechtbank bevoegd heeft verklaard, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.
12.3 Alle geschillen zullen worden berecht naar Nederlands recht.
13. Vervaltermijn.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens EU-TAX in verband met het verrichten van werkzaamheden door EU-TAX, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
14. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken.
14.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en EU-TAX door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloudtoepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. EU-TAX accepteert geen officielee communicatie per WhatsApp, Viber, Messanger, etc.
14.2 Opdrachtgever en EU-TAX zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat EU-TAX daarvan maakt in zijn contacten met derden.
14.3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt EU-TAX geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de aangewezen instellingen.
14.4 Zowel opdrachtgever als EU-TAX zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
14.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
14.6 Het bepaalde in artikel 8 is van dienovereenkomstige toepassing.
15. Overige bepalingen.
15.1 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
15.2 Bepalingen in de opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
16. Reparatieclausule nietigheden.
16.1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
opdracht/overeenkomst.
16.2. Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.