algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van EU-TAX B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69111960. De algemene voorwaarden zijn en kunnen daar worden ingezien.

1. Definities.

De volgende cursief gedrukte definities hebben voor de toepassing van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Beroepsregels: de wettelijke bepalingen waaraan alle boekhouders of administrateurs zijn onderworpen;
1.2 Documenten: alle door Opdrachtgever aan EU-TAX ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle door EU-TAX in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enig belang voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. De bovengenoemde informatie kan al dan niet worden opgeslagen op materiële of immateriële gegevensdragers en kan al dan niet door derden worden opgeslagen;
1.3 Werknemer: een natuurlijke persoon in dienst van of verbonden aan EU-TAX, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst. uit hoofde van een arbeidsovereenkomst;
1.4 Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij EU-TAX zich jegens Opdrachtgever verbindt bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die EU-TAX opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.6 EU-TAX: EU-TAX BV gevestigd te Kraanspoor 50 in 1033SE Amsterdam. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door EU-TAX, niet door of namens een individuele Werknemer, ook indien Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde Werknemer of bepaalde Werknemers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
1.7 Werkzaamheden: alle door EU-TAX ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en activiteiten en 1.7 Werkzaamheden: alle door EU-TAX ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en diensten die door EU-TAX worden opgedragen en aanvaard, alsmede alle daaruit voor EU-TAX voortvloeiende werkzaamheden en diensten. EU-heffing die daaruit voortvloeit.
1.8 Een aan Cliënt toe te rekenen omstandigheid: omstandigheden als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, 9.2 en 9.3 of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cliënt of indien of wanneer zich een daarmee redelijkerwijs vergelijkbare omstandigheid voordoet.
1.9 Vertrouwelijke Informatie: Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie waarvan uit de context blijkt dat deze vertrouwelijk is of waarvan het vertrouwelijke karakter gezien de aard of inhoud van deze informatie redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot dienstverlening van EU-TAX en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten of rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling.
2.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene voorwaarden en 2.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene of inkoopvoorwaarden, tenzij laatstgenoemde voorwaarden een aanvulling vormen op en qua bewoordingen en strekking niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van EU-TAX, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.4 Aanvaarding van de opdracht. Opdrachtaanvaarding begint met een integriteitsbeoordeling van de cliënt oftewel in hoeverre voldoet de cliënt aan algemeen aanvaarde sociaal-ethische normen. Vervolgens de vraag of EU-TAX de opdracht kan uitvoeren in termen van risico, vereiste deskundigheid, beschikbare middelen, enz. Als de opdracht niet binnen het beleid van EU-TAX past, kan deze worden afgewezen.
2.5 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van EU-TAX en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen de genoemde bijlagen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven. derden.
2.6 Nadat een door de klant ondertekende offerte is teruggestuurd, komt de overeenkomst tot stand door een schriftelijke bevestiging namens EU-TAX. overeenkomst wordt gesloten door schriftelijke bevestiging namens EU-TAX of (een begin van) uitvoering. Niet-acceptatie wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen aan de wederpartij meegedeeld. aan de andere partij.
2.7 De klant stemt ermee in dat EU-TAX de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door aan EU-TAX gelieerde natuurlijke personen of rechtspersonen. uitgevoerd onder haar verantwoordelijkheid door met haar verbonden natuurlijke of rechtspersonen of, zo nodig, door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.

3. Uitvoering van de overeenkomst.

3.1 Opdrachtgever is verplicht alle bescheiden die EU-TAX naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig aan EU-TAX te verstrekken. naar EU-TAX. EU-TAX bepaalt wat tijdig moet worden verstaan, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. dicteert anders.
3.3 Opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige documenten.
3.4 Door EU-TAX gemaakte extra kosten en extra uren komen voor rekening en risico van de klant, evenals eventuele andere schade die EU-TAX lijdt doordat de klant niet tijdig of niet behoorlijk de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde documenten heeft verstrekt.
3.5 In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapporten – van (en namens) de Klant door EU-TAX aan derden. derden, wordt de Klant geacht de partij te zijn die de desbetreffende informatie ondertekent en verzendt.
3.6 EU-TAX heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de klant niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, waaronder (maar niet beperkt tot) tijdige betalingen alsmede levering van vereiste documenten en informatie.

4. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en zorgvuldigheid.

4.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst uit welke bron dan ook hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2 Alle door EU-TAX vervaardigde stukken, zoals rapporten, adviezen, begrotingen e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EU-TAX worden vermenigvuldigd. schriftelijke toestemming van EU-TAX, mogen zij niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. derden.
4.3 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of advertenties melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht verrichte werkzaamheden en/of de daarmee behaalde resultaten.
4.4 Partijen zullen zich voortaan in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar gedragen naar maatstaven van zorgvuldigheid die tussen partijen in acht moeten worden genomen en zich onthouden van negatieve uitlatingen over de wederpartij tegenover derden.

5. Tarieven en betaling.

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van EU-TAX in euro’s, gebaseerd op uurtarieven, exclusief omzet- en andere belastingen, rechten en andere overheidsheffingen en exclusief telefoon- en telecommunicatiekosten van internationale verbindingen.
5.2 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is EU-TAX gerechtigd haar prijzen en tarieven voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden aan te passen op basis van de door het CBS gepubliceerde ontwikkeling van het indexcijfer van de CAO-lonen per uur voor zakelijke dienstverlening in het voorafgaande kalenderjaar.
5.3 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
5.4 EU-TAX is steeds gerechtigd van Afnemer een voorschot te verlangen. Een ontvangen bedrag wordt verrekend met de laatste factuur voor de betreffende opdracht. De op de factuur vermelde factuurbedragen dienen zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan door overmaking op een door EU-TAX aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. factuur.
5.5 Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan EU-TAX kenbaar te worden gemaakt. EU-TAX.
5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim door het enkele verloop van deze termijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Zodra de klant in verzuim is, is EU-TAX gerechtigd de standaardvergoeding voor incassokosten in rekening te brengen. In geval van laattijdige betaling is de gehele schuld, met inbegrip van het niet vervallen gedeelte, onmiddellijk opeisbaar.
5.7 In geval van niet-tijdige betaling heeft EU-TAX het recht vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen tegen 8% per maand of de wettelijke rente. van 8% per maand of de wettelijke rente als die hoger is.
5.8 Naast het verschuldigde bedrag en de rente is EU-TAX gerechtigd alle kosten veroorzaakt door wanbetaling, waaronder uitdrukkelijk begrepen juridische kosten, te vorderen. betaling, waaronder uitdrukkelijk begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. omvatten.
5.9 Alle door de Klant gedane betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6. Veranderingen, meer en minder werk.

6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat bij uitbreiding of wijziging van de te leveren diensten en/of werkzaamheden het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten kunnen worden beïnvloed. getroffen.
6.2 EU-TAX informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk indien zich omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot aanpassing van de opdracht en/of de verwachte inzet en duur.

7. Overmacht.

7.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet is bepaald: overstroming, brand of andere vernielingen in kantoren, van overheidswege opgelegde verboden of beperkingen, opzeggingen door of anderszins wanprestatie van ingeschakelde hulppersonen en ziekte van de door EU-TAX voor de uitvoering van de opdracht aangewezen personen.
7.2 Indien een van de partijen wordt getroffen door een overmachtssituatie, zal hij de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij meedelen. De partijen zullen in overleg proberen een redelijke oplossing te vinden. in overleg tot een redelijke oplossing komen.
7.3 Indien een der partijen haar prestatie langer dan drie maanden opschort als gevolg van overmacht, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst.
7.4 Indien EU-TAX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel en het uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. aparte overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid.

8.1 EU-TAX aanvaardt slechts aansprakelijkheid in de hieronder aangegeven mate.
8.2 De aansprakelijkheid van EU-TAX is te allen tijde beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van de betreffende opdracht. de bestelling in kwestie. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de voor zes maanden bedongen netto vergoedingen. voor een half jaar.
8.3 In geval van onrechtmatig handelen door EU-TAX of haar personeel of door haar ingeschakelde derden is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel tot maximaal het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
8.4 EU-TAX is slechts aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van overeengekomen termijnen indien zij ter zake in gebreke is gesteld en een redelijke termijn, in ieder geval de overeengekomen termijn waarbinnen zij de diensten alsnog kan verrichten.
8.5 EU-TAX is niet aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van door de klant voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens. overeenkomst. De Klant vrijwaart EU-TAX tegen eventuele aanspraken van derden op grond van het bovenstaande. gebaseerd op dergelijke beweringen.
8.6 EU-TAX is nimmer aansprakelijk voor andere dan directe schade. Indirecte schade, gevolgschade, winstderving en schade door bedrijfsstagnatie worden uitdrukkelijk uitgesloten.
8.7 De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor opzet of grove schuld van EU-TAX en/of haar leidinggevenden. leidinggevenden. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens EU-TAX in verband met door EU-TAX aanvaarde opdrachten en/of door haar verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
8.8 Een samenhangende reeks van toerekenbare tekortkomingen wordt beschouwd als één (1) toerekenbare tekortkoming.
8.9 De Klant is verplicht schadebeperkende maatregelen te nemen. EU-TAX heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
8.10 De Klant vrijwaart EU-TAX voor aanspraken van derden wegens schade die is ontstaan doordat de Klant aan EU-TAX geen, onjuiste of onvolledige documenten heeft verstrekt.
8.11 De klant vrijwaart EU-TAX voor aanspraken van derden (waaronder werknemers van EU-TAX en door EU-TAX ingeschakelde derden) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in het bedrijf van de klant. welke schade is veroorzaakt door handelen of nalaten van Klant of door onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. zijn bedrijf of organisatie.

9. Beëindiging, tussentijdse opzegging en opzegging.

9.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst zonder sommatie, ingebrekestelling of motivering te ontbinden indien:
9.2 De klant wijkt af van maatschappelijk geaccepteerde opvattingen van ethische of 9.2 De klant wijkt af van maatschappelijk geaccepteerde opvattingen van ethische of sociaal-economische aard of als EU-TAX gedwongen wordt te handelen in strijd met de geldende wet- en regelgeving.
9.3 De Klant in staat van faillissement wordt verklaard; (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; of wordt geliquideerd. of wordt geliquideerd. De aangever is bij rechterlijke uitspraak veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit.
9.4 In geval van tussentijdse opzegging wegens aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden wordt de dienstverleningsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn beëindigd.
9.5 Indien EU-TAX een overeenkomst opzegt om een van de in deze bepaling genoemde redenen, ontslaat dit de klant niet van enige financiële verplichting, waaronder, maar niet uitsluitend, de rest van de periode waarvoor de overeenkomst zou hebben geduurd indien EU-TAX deze niet had opgezegd.
9.6 Indien EU-TAX tot (tussentijdse) opzegging overgaat, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van EU-TAX bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EU-TAX. roekeloosheid van de klant die EU-TAX dwingt de overeenkomst op te zeggen. beëindiging. Het recht op medewerking als bepaald in dit lid is afhankelijk van de betaling door de Klant van alle onderliggende openstaande voorschotten of alle facturen.
9.7 De opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief.

10. Ontvangst van originele documenten.

10.1 In het kader van de uitvoering van de opdracht verstrekt de opdrachtgever aan EUTAX alle relevante documenten. Wegens de bewaarplicht van de opdrachtgever jegens de bevoegde autoriteiten neemt EU-TAX echter geen originele documenten in bezit.
10.2 De documenten kunnen bij voorkeur elektronisch (uitsluitend per e-mail of per boekhoudkundige app) worden aangeleverd. Indien de opdrachtgever de vereiste documenten niet elektronisch kan aanleveren, zal EU-TAX de betreffende documenten ter plaatse elektronisch verwerken en de originele documenten aan de opdrachtgever retourneren. De klant verbindt zich ertoe onmiddellijk na te gaan of alle originele documenten zijn teruggegeven, in ieder geval voordat hij het kantoor van EU-TAX verlaat. EU-TAX aanvaardt geen officiële communicatie via WhatsApp, Viber, Messanger, enz.
10.3 De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het archiveren van de documenten voor zijn eigen administratie.

11. Geen contant geld.

Ons beleid is om geen contant geld aan te nemen van klanten. Indien de opdrachtgever contant geld rechtstreeks op de bankrekening van EU-TAX stort, behoudt EU-TAX zich het recht voor eventueel door EU-TAX noodzakelijk geachte onderzoeken te doen naar de herkomst van de gelden, alsmede de kosten van eventuele extra handelingen van EU-TAX of kosten die EU-TAX maakt om deze contant te verwerken bedragen in rekening te brengen. EU-TAX is in dat geval tevens gerechtigd het depot als betaling te weigeren en betaling van het aan EU-TAX verschuldigde bedrag te vorderen door middel van overmaking per bank of andere giro- of betaalinstelling.

12. Geschillen en rechtskeuze.

12.1 Er is sprake van een geschil indien een der partijen zulks verklaart.
12.2 Geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank te Amsterdam, voor zover zij behoren tot de competentie van een rechtbank en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd heeft verklaard. een andere rechtbank bevoegd heeft verklaard, tenzij partijen overeenkomen hun geschil op andere wijze te regelen of te laten regelen. schikking.
12.3 Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

13. Vervaldatum.

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens EU-TAX in verband met de uitvoering van door EU-TAX, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de door EU-TAX verrichte werkzaamheden. de Klant zich bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn van het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14. Elektronische communicatie en elektronische indiening van financiële staten.

14.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en EU-TAX met elkaar communiceren door middel van elektronische communicatiemiddelen en/of door gebruik te maken van elektronische opslag (zoals cloud applicaties). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mogen de partijen ervan uitgaan dat de verzending van correct geadresseerde e-mails (met inbegrip van via internet verzonden e-mails), ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of documenten betreffende de opdracht bevatten, wederzijds wordt aanvaard. EU-TAX aanvaardt geen officiële communicatie via WhatsApp, Viber, Messanger, enz.
14.2 Opdrachtgever en EU-TAX zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enige schade die voor een of ieder van hen mocht ontstaan ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, netwerken, applicaties, elektronische opslag of andere systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies vervorming onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur die wordt gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en storingen of defecten in het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. Het voorgaande geldt ook voor het gebruik dat EU-TAX ervan maakt in haar contacten met derden.
14.3 14.3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt EU-TAX geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of in verband met de elektronische verzending van (elektronische) financiële overzichten en de digitale archivering daarvan bij de aangewezen instellingen.
14.4 Zowel de opdrachtgever als EU-TAX zullen alles doen of nalaten wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden om 14.4 Zowel de opdrachtgever als EU-TAX zullen alles doen of nalaten wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden om het optreden van voornoemde risico’s te voorkomen.
14.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van de verzender vormen sluitend bewijs van (de inhoud van) de door de verzender verzonden elektronische berichten. 14.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. door de ontvanger.
14.6 De bepalingen van artikel 8 zijn van overeenkomstige toepassing.

15. Overige bepalingen.

15.1 15.1 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van het werk betrokken werknemers in dienst nemen of benaderen om, al dan niet tijdelijk, direct of indirect bij Opdrachtgever in dienst te treden of direct of indirect voor Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, al dan niet in loondienst, gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
15.2 Bepalingen in de opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard na afloop of beëindiging van de opdracht van kracht moeten blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

16. Reparatieclausule nietigheden.

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, als gevolg van enige wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst. opdracht/overeenkomst.
16.2. Indien op een bepaling van de opdracht of een gedeelte daarvan van rechtswege geen beroep kan worden gedaan, blijft de rest van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat het beding met betrekking tot het niet inroepbare gedeelte geacht wordt zodanig te zijn aangepast dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. zodanig aangepast dat beroep mogelijk is, waarbij de bedoeling van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling of het oorspronkelijke onderdeel zoveel mogelijk van kracht blijft.

Voorwaarden van de website www.eu-tax.amsterdam

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van EU-TAX, gevestigd op https://eu-tax.amsterdam/.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf EU-TAX niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door EU-TAX te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van EU-TAX.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten EU-TAX en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op EU-TAX. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van EU-TAX voor uw eigen persoonlijk gebruik raadplegen met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet:

* Materiaal van EU-TAX herpubliceren

* materiaal van EU-TAX verkopen, verhuren of in sublicentie geven

* materiaal van EU-TAX reproduceren, dupliceren of kopiëren

* Inhoud van EU-TAX opnieuw distribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met behulp van het sjabloon Algemene Voorwaarden.

Op delen van deze website kunnen gebruikers meningen en informatie plaatsen en uitwisselen. EU-TAX filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van EU-TAX, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is EU-TAX niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

EU-TAX behoudt zich het recht voor alle reacties te controleren en reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

* U bent gerechtigd om de Reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;

* De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

* De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.

* De commentaren zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent EU-TAX hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

* Overheidsinstellingen;

* Zoekmachines;

* Nieuwsorganisaties;

* Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij linken naar de Websites van andere vermelde bedrijven; en

* System wide Accredited Businesses, behalve wervende non-profit organisaties, charity shopping malls en charity fundraising groepen die geen hyperlink naar onze Website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

* algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;

* dot.com community sites;

* verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

* online directory distributeurs;

* internetportalen;

* accountants-, advocaten- en advieskantoren; en

* onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren indien wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van EU-TAX compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in punt 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar EU-TAX. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

* Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of

* Door gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

* Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van EU-TAX is niet toegestaan voor links zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

IFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maken op of anderszins een schending vormen van de rechten van derden, of die inbreuk of andere schending van die rechten bepleiten.

Vertaling

Vanwege ons internationale publiek maken wij gebruik van automatische vertaling. De oorspronkelijke Engelse versie heeft voorrang. Typografische en vertaalfouten voorbehouden.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Indien u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

* onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

* onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

* onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

* een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.