Zasady i Warunki

Ogólne warunki handlowe EU-TAX B.V., wpisanej do rejestru handlowego Izby Handlowej pod numerem 69111960. Ogólne warunki handlowe są i można je tam sprawdzić.

1. Definicje.

Następujące definicje pisane kursywą mają, dla celów niniejszych ogólnych warunków, następujące znaczenie:

1.1 Przepisy zawodowe: przepisy prawne, którym podlegają wszyscy księgowi lub administratorzy;
1.2 Dokumenty: wszelkie informacje lub dane udostępnione EU-TAX przez Zleceniodawcę; wszelkie dane wytworzone lub zebrane przez EU-TAX w ramach realizacji Umowy Cesji / Umowy o dzieło; oraz wszelkie inne informacje mające jakiekolwiek znaczenie dla realizacji lub zakończenia Cesji. Wyżej wymienione informacje mogą być zapisywane na materialnych lub niematerialnych nośnikach danych i mogą być przechowywane przez osoby trzecie lub nie;
1.3 Pracownik: osoba fizyczna zatrudniona przez EU-TAX lub związana z EU-TAX, na podstawie umowy o pracę lub nie. w ramach umowy o pracę;
1.4 Zlecenie / Umowa: umowa zlecenia, na mocy której EU-TAX zobowiązuje się wobec Zleceniodawcy1.4 Zlecenie / Umowa: na mocy której EU-TAX zobowiązuje się wobec Klienta do wykonania określonego Dzieła;
1.5 Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która zleciła EU-TAX wykonanie Pracy. 
1.6 EU-TAX: EU-TAX BV z siedzibą w Kraanspoor 50 w 1033SE Amsterdam. Wszystkie Zlecenia są przyjmowane i wykonywane wyłącznie przez EU-TAX, a nie przez lub w imieniu poszczególnych Pracowników, nawet jeśli Klient udzielił Zlecenia w sposób wyraźny lub milczący z zamiarem jego wykonania przez konkretnego Pracownika lub konkretnych Pracowników. Sekcje 7:404, 7:407 ust. 2 i 7:409 BW są wyraźnie wyłączone ze stosowania;
1.7 Praca: wszystkie prace i działania, które mają być wykonane przez EU-TAX w imieniu Klienta oraz 1.7 Działania: wszystkie działania i usługi, które mają być wykonane przez EU-TAX w imieniu Klienta, które są zlecone i zaakceptowane przez EU-TAX, jak również wszystkie wynikające z nich działania i usługi dla EU-TAX. EU-TAX wynikające z tego tytułu.
1.8 Okoliczność, którą można przypisać Klientowi: okoliczności, o których mowa w artykułach 3.1, 3.2, 9.2 i 9.3 lub jeśli istnieje zamiar lub świadoma lekkomyślność ze strony Klienta lub jeśli lub gdy wystąpi okoliczność racjonalnie porównywalna do nich.
1.9 Informacje Poufne: Informacje Poufne oznaczają wszystkie informacje, z których kontekstu wynika, że są one poufne lub których poufny charakter powinien był stać się oczywisty ze względu na charakter lub treść takich informacji.

2. Zastosowanie niniejszych warunków i zawiązanie umowy.

2.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują dla wszystkich ofert i umów o świadczenie usług przez EU-TAX oraz wynikających z nich dalszych umów lub aktów prawnych, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. uzgodnione inaczej w formie pisemnej.
2.2 Klient akceptuje obowiązywanie niniejszych warunków przez sam fakt złożenia zamówienia.
2.3 2.3 Niniejsze warunki ogólne mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami ogólnymi lub warunkami zakupu stosowanymi przez klienta, chyba że te ostatnie warunki są uzupełnieniem i pod względem ich brzmienia i treści nie są sprzeczne z niniejszymi warunkami ogólnymi. Wszystkie oferty i oferty EU-TAX, w jakiejkolwiek formie, są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
2.4 Przyjęcie zlecenia. Przyjęcie zlecenia rozpoczyna się od oceny uczciwości klienta czyli w jakim stopniu spełnia on ogólnie przyjęte społeczne normy etyczne. Następnie pytanie, czy EU-TAX może wykonać zlecenie pod względem ryzyka, wymaganej wiedzy specjalistycznej, dostępnych zasobów itp. Jeśli zlecenie nie mieści się w polityce EU-TAX, może zostać odrzucone.
2.5 Jeżeli do oferty dołączone są budżety, plany lub inne dokumenty, pozostają one przez cały czas własnością EU-TAX i muszą zostać zwrócone na pierwsze żądanie. Bez uprzedniej pisemnej zgody wspomniane załączniki nie mogą być powielane, kopiowane ani udostępniane osobom trzecim do wglądu. osób trzecich.
2.6 Po odesłaniu przez klienta prawidłowo podpisanej oferty, umowa zostanie zawarta poprzez pisemne potwierdzenie w imieniu EU-TAX. Umowa zostaje zawarta poprzez pisemne potwierdzenie w imieniu EU-TAX lub (rozpoczęcie) realizacji. O braku akceptacji druga strona zostanie powiadomiona tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku w ciągu 10 dni roboczych. zgłoszone drugiej stronie.
2.7 Klient wyraża zgodę na to, że EU-TAX może zlecić wykonanie umowy na swoją odpowiedzialność osobom fizycznym lub prawnym powiązanym z EU-TAX. wykonywane na jej odpowiedzialność przez powiązane z nią osoby fizyczne lub prawne lub, w razie potrzeby, osoby trzecie. Wyklucza się możliwość zastosowania § 7:404 holenderskiego kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie Umowy.

3.1 Klient jest zobowiązany do dostarczenia EU-TAX wszystkich dokumentów, które jego zdaniem są niezbędne do prawidłowego wykonania udzielonego zlecenia w wymaganej formie, w wymagany sposób i w odpowiednim czasie. do EU-TAX. EU-TAX określa, co ma być rozumiane przez terminowość, pożądaną pożądaną formę i pożądany sposób.
3.2 Klient gwarantuje dokładność, kompletność i wiarygodność dokumentów, które posiada 3.2 Klient gwarantuje dokładność, kompletność i wiarygodność dokumentów, które dostarcza, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich, o ile charakter zlecenia nie nakazuje inaczej. nakazuje inaczej.
3.3 Klient jest zobowiązany zwolnić EU-TAX z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych dokumentów.
3.4 Dodatkowe koszty i dodatkowe godziny poniesione przez EU-TAX będą na ryzyko i koszt Klienta, jak również wszelkie inne szkody lub straty poniesione przez EU-TAX w związku z niedostarczeniem przez Klienta, w terminie lub w sposób prawidłowy, jakiegokolwiek Klienta dokumentów niezbędnych do wykonania pracy.
3.5 W przypadku elektronicznego przekazywania informacji – w tym (ale nie tylko) deklaracji podatkowych, rocznych sprawozdań finansowych, raportów – Klienta (i w jego imieniu) przez EU-TAX osobom trzecim. osób trzecich, za stronę podpisującą i wysyłającą odpowiednią informację uznaje się Klienta.
3.6 EU-TAX ma prawo zawiesić wykonanie zlecenia, jeżeli Klient nie wywiąże się z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy, w tym (ale nie tylko) z terminowych płatności, jak również z dostarczenia wymaganych dokumentów i informacji.

4. Poufność, tajemnica i staranność.

4.1 Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które w ramach Umowy uzyskały z jakiegokolwiek źródła. Informacja jest uznawana za poufną, jeśli jest to zakomunikowane przez drugą stronę lub jeśli wynika to z charakteru informacji.
4.2 Wszystkie dokumenty tworzone przez EU-TAX, takie jak raporty, porady, budżety itp. są przeznaczone wyłącznie do użytku Zleceniodawcy i nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody EU-TAX. pisemnej zgody EU-TAX, nie mogą być powielane, publikowane ani ujawniane osobom trzecim. osób trzecich.
4.3 Strony nie mogą, bez pisemnej zgody drugiej strony, w publikacjach lub reklamach wspominać o istnieniu i/lub treści jakiejkolwiek umowy zawartej między nimi i/lub o czynnościach wykonywanych w ramach zlecenia i/lub o uzyskanych wynikach.
4.4 Strony będą w przyszłości zachowywać się wobec siebie w kontaktach towarzyskich zgodnie z normami staranności, które powinny być przestrzegane między stronami i będą powstrzymywać się od wygłaszania negatywnych wypowiedzi na temat drugiej strony wobec osób trzecich.

5. Stawki i płatności.

5.1 O ile nie zaznaczono inaczej, ceny EU-TAX podane są w euro, na podstawie stawek godzinowych, bez podatków od sprzedaży i innych podatków, ceł i innych opłat rządowych oraz bez kosztów telefonicznych i telekomunikacyjnych połączeń międzynarodowych.
5.2 Jeśli w okresie obowiązywania umowy minie data 31 grudnia, EU-TAX jest uprawniony do dostosowania swoich cen i stawek za pracę, która ma być wykonana w następnym roku, w oparciu o rozwój wskaźnika wynagrodzeń CLA za godzinę dla usług biznesowych w poprzednim roku kalendarzowym, opublikowanego przez CBS.
5.3 Za wykonane prace, jeżeli realizacja umowy rozciąga się na okres dłuższy niż jeden miesiąc, mogą być naliczane faktury przejściowe.
5.4 EU-TAX jest zawsze uprawniony do żądania od Klienta wpłaty zaliczki. Otrzymany zostanie zaliczony na poczet ostatniej faktury za dane zadanie. Zafakturowane kwoty wymienione na fakturze muszą być zapłacone bez jakichkolwiek rabatów, potrąceń i kompensat przelewem na wskazany przez EU-TAX rachunek bankowy lub żyrowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. faktura.
5.5 Wszelkie zastrzeżenia do faktury należy zgłaszać pisemnie do EU-TAX w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. EU-TAX.
5.6 Jeśli termin płatności zostanie przekroczony, Klient będzie w zwłoce z mocy prawa przez sam upływ tego okresu, bez konieczności zawiadomienia o zwłoce. Gdy Klient popadnie w zwłokę, EU-TAX jest uprawniony do naliczenia standardowej opłaty za koszty windykacji. W przypadku opóźnienia w płatności, cała należność, w tym część niewymagalna, staje się natychmiast wymagalna.
5.7 W przypadku opóźnienia płatności EU-TAX ma prawo do naliczania odsetek od dnia wymagalności w wysokości 8% miesięcznie lub w wysokości ustawowej. w wysokości 8% miesięcznie lub odsetek ustawowych, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
5.8 Oprócz należnej kwoty i odsetek EU-TAX jest uprawniony do żądania wszystkich kosztów spowodowanych brakiem zapłaty, w tym wyraźnie kosztów prawnych. płatność, która wyraźnie obejmuje sądowe i pozasądowe koszty windykacji. zawierać.
5.9 Wszystkie płatności dokonywane przez Klienta będą służyły w pierwszej kolejności do uregulowania wszelkich odsetek i 5.9 Wszystkie płatności dokonywane przez Klienta będą służyły w pierwszej kolejności do uregulowania wszelkich odsetek i kosztów, a następnie do zapłaty najstarszych zaległych faktur.

6. Zmiany, więcej i mniej pracy.

6.1 Klient akceptuje fakt, że w przypadku rozszerzenia lub zmiany usług i/lub prac, które mają być wykonane, może mieć to wpływ na czas ukończenia prac i koszty przewidziane w budżecie. dotkniętych.
6.2 EU-TAX informuje zleceniodawcę w możliwie najkrótszym czasie o zaistnieniu okoliczności, które mogą prowadzić do zmiany zlecenia i/lub oczekiwanego rozmieszczenia i czasu trwania.

7. Siła wyższa.

7.1 Dla celów niniejszego artykułu siła wyższa oznacza, oprócz tego, co jest określone w tym zakresie przez prawo: powódź, pożar lub inne zniszczenia w biurach, zakazy wydane przez władze lub nałożone ograniczenia, odwołanie przez lub w inny sposób niewykonanie zadań przez zaangażowane osoby pomocnicze oraz chorobę osób wyznaczonych przez EU-TAX do wykonania zlecenia.
7.2 Jeśli jedna ze stron zostanie dotknięta sytuacją siły wyższej, poinformuje o tym drugą stronę tak szybko, jak to możliwe. jak najszybciej poinformować o tym drugą stronę. Strony będą starały się znaleźć rozsądne rozwiązanie w drodze konsultacji. dojść do rozsądnego rozwiązania w ramach konsultacji.
7.3 Jeżeli którakolwiek ze stron zawiesi swoje świadczenie na okres dłuższy niż trzy miesiące w wyniku działania siły wyższej, druga strona ma prawo rozwiązać umowę za pomocą listu poleconego, bez interwencji sądowej.
7.4 Jeżeli w momencie wystąpienia siły wyższej EU-TAX już częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań lub będzie mógł jeszcze częściowo wywiązać się ze swoich zobowiązań, jest uprawniony do osobnego zafakturowania części wykonanej lub mającej być wykonaną oraz wykonanej lub mającej być wykonaną, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty tej faktury tak, jakby była to osobna umowa. odrębna umowa.

8. Odpowiedzialność.

8.1 EU-TAX przyjmuje odpowiedzialność tylko w zakresie przedstawionym poniżej.
8.2 Odpowiedzialność EU-TAX jest zawsze ograniczona do maksymalnej kwoty faktury netto za dane zamówienie. przedmiotowego zamówienia. Jeżeli umowa jest głównie umową o ciągłym wykonywaniu świadczeń przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, ustalona cena jest ustalana jako łączne opłaty netto przewidziane na sześć miesięcy. przez pół roku.
8.3 W przypadku niezgodnego z prawem działania EU-TAX lub jego personelu lub osób trzecich, które EU-TAX zaangażował, EU-TAX ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane śmiercią lub uszkodzeniem ciała tylko do maksymalnej kwoty wypłaconej przez jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
8.4 EU-TAX ponosi odpowiedzialność za straty wynikające z przekroczenia uzgodnionych terminów tylko wtedy, gdy otrzyma zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu oraz rozsądny termin, w każdym razie uzgodniony termin, w którym może jeszcze świadczyć usługi.
8.5 EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich wynikających z wykorzystania danych dostarczonych przez Klienta w celu realizacji umowy. umowa. Klient zwalnia EU-TAX z wszelkich roszczeń osób trzecich opartych na powyższym. w oparciu o takie twierdzenia.
8.6 EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody inne niż bezpośrednie. Wyraźnie wyklucza się straty pośrednie, straty następcze, utratę zysku i szkody wynikające z przerw w działalności gospodarczej.
8.7 Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy zamiaru lub rażącego zaniedbania EU-TAX i/lub jej kierownictwa. kierownictwo. Wszelkie prawa do działania i inne uprawnienia niezależnie od ich charakteru wobec EU-TAX w związku ze zleceniami przyjętymi przez EU-TAX i/lub pracami wykonanymi przez EU-TAX wygasają w każdym przypadku po upływie roku od momentu, w którym dana osoba dowiedziała się lub mogła się dowiedzieć o istnieniu tych praw i uprawnień.
8.8 Połączona seria przypisywanych niedociągnięć jest uważana za jedno (1) przypisywane niedociągnięcie.
8.9 Klient jest zobowiązany do podjęcia działań ograniczających szkody. EU-TAX ma prawo do cofnięcia lub ograniczenia szkody poprzez naprawę lub ulepszenie wykonanych prac.
8.10 Klient zwalnia EU-TAX z roszczeń osób trzecich z tytułu szkód powstałych z powodu niedostarczenia przez Klienta do EU-TAX jakichkolwiek, nieprawidłowych lub niekompletnych dokumentów.
8.11 Klient zabezpieczy EU-TAX przed roszczeniami osób trzecich (w tym pracowników EU-TAX i osób trzecich zaangażowanych przez EU-TAX), które poniosły stratę lub szkodę w związku z realizacją zamówienia, która to strata lub szkoda jest wynikiem działań lub zaniechań Klienta lub niebezpiecznych sytuacji w działalności Klienta. które to szkody są spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klienta lub niebezpiecznymi sytuacjami w firmie lub organizacji Klienta. swoją firmę lub organizację.

9. Wypowiedzenie, wypowiedzenie tymczasowe i anulowanie.

9.1 Poza tym, co zostało ustalone w innym miejscu umowy, strony są uprawnione do rozwiązania umowy bez wezwania, wezwania do zapłaty lub podania przyczyn jest wymagane rozwiązanie umowy, jeżeli:
9.2 Klient odbiega od społecznie akceptowanych poglądów o charakterze etycznym lub 9.2 Klient odbiega od społecznie akceptowanych poglądów o charakterze etycznym lub społeczno-gospodarczym lub jeśli EU-TAX jest zmuszony do działania z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
9.3 Klient ogłosił upadłość, otrzymał (tymczasowe) zawieszenie płatności lub został zlikwidowany. lub zostaje zlikwidowana. Zleceniodawca jest skazany wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (z zawieszeniem lub bez) za przestępstwo.
9.4 W przypadku wypowiedzenia okresowego z powodu okoliczności leżących po stronie zleceniodawcy, umowa o świadczenie usług zostanie rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
9.5 Jeżeli EU-TAX rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w niniejszym postanowieniu, nie zwalnia to Klienta z żadnych zobowiązań finansowych, w tym m.in. za pozostałą część okresu, w którym umowa trwałaby, gdyby EU-TAX jej nie rozwiązał.
9.6 Jeśli EU-TAX przystąpi do (przedwczesnego) rozwiązania umowy, Klient będzie miał prawo do pomocy ze strony EU-TAX w przekazaniu prac osobom trzecim, chyba że ze strony EU-TAX będzie istniał zamiar lub świadoma lekkomyślność. lekkomyślność ze strony Klienta zmuszająca EU-TAX do odstąpienia od umowy. zakończenie. Prawo do współpracy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest uzależnione od zapłacenia przez Klienta wszystkich leżących u podstaw zaległych zaliczek lub wszystkich faktur.
9.7 Wypowiedzenie umowy musi być dokonane w formie nakazu komorniczego lub listu poleconego.

10. Przyjmowanie oryginałów dokumentów.

10.1 W ramach realizacji zlecenia klient przekazuje EUTAX wszystkie istotne dokumenty. Jednak ze względu na obowiązek przechowywania przez klienta wobec właściwych organów, EU-TAX nie wchodzi w posiadanie oryginalnych dokumentów.
10.2 Preferowane jest dostarczanie dokumentów drogą elektroniczną (wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej lub aplikacji księgowej). Jeżeli Klient nie będzie w stanie dostarczyć wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, EU-TAX przetworzy odpowiednie dokumenty drogą elektroniczną na miejscu i zwróci oryginały dokumentów zleceniodawcy. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia, czy wszystkie oryginalne dokumenty zostały zwrócone, w każdym przypadku przed opuszczeniem biura EU-TAX. EU-TAX nie przyjmuje oficjalnej komunikacji przez WhatsApp, Viber, Messanger itp.
10.3 Klient pozostaje odpowiedzialny za archiwizację dokumentów na potrzeby własnej dokumentacji.

11. Brak gotówki.

Naszą polityką jest nie przyjmowanie gotówki od klientów. Jeżeli zleceniodawca wpłaca pieniądze w gotówce bezpośrednio na konto bankowe EU-TAX, EU-TAX zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich dochodzeń uznanych przez EU-TAX za konieczne w odniesieniu do źródła pochodzenia środków, jak również do obciążenia kosztami wszelkich dodatkowych działań podjętych przez EU-TAX lub kosztów poniesionych przez EU-TAX w związku z tymi kwotami pieniężnymi do przetworzenia. EU-TAX jest również uprawniony w takim przypadku do odmowy przyjęcia depozytu jako zapłaty i żądania zapłaty należnej EU-TAX kwoty w drodze przelewu bankowego lub innej instytucji żyrowej lub płatniczej.

12. Spory i wybór prawa.

12.1 Spór istnieje, jeśli któraś ze stron to stwierdzi.
12.2 Spory będą rozpatrywane wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Amsterdamie, o ile należą do kompetencji Sądu Okręgowego, a prawo nie uznało innego Sądu za właściwy na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów. inny Sąd uznał za właściwy, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej rozstrzygnąć spór lub zlecić jego rozstrzygnięcie. rozstrzygnięcie.
12.3 Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem holenderskim.

13. Termin ważności.

O ile niniejsze ogólne warunki handlowe nie stanowią inaczej, prawa do działania i inne uprawnienia Klienta w jakimkolwiek tytule wobec EU-TAX w związku z wykonaniem przez EU-TAX pracy, w każdym przypadku po upływie jednego (1) roku od momentu, w którym Klient dowiedział się lub mógł się w sposób uzasadniony dowiedzieć o pracy wykonanej przez EU-TAX. Klient dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o istnieniu tych praw i uprawnień.

14. Komunikacja elektroniczna i elektroniczne składanie sprawozdań finansowych.

14.1 W trakcie wykonywania zlecenia klient i EU-TAX mogą komunikować się ze sobą za pomocą elektronicznych środków komunikacji i/lub z wykorzystaniem elektronicznej pamięci masowej (np. aplikacji w chmurze). O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, strony mogą przyjąć, że wysyłanie prawidłowo zaadresowanych e-maili (w tym e-maili wysyłanych przez Internet) niezależnie od tego, czy zawierają one informacje poufne lub dokumenty dotyczące zamówienia, będzie wzajemnie akceptowane. EU-TAX nie akceptuje oficjalnej komunikacji przez WhatsApp, Viber, Messanger itp.
14.2 Klient i EU-TAX nie ponoszą wzajemnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać u jednego lub każdego z nich w wyniku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, sieci, aplikacji, elektronicznej pamięci masowej lub innych systemów, w tym – ale nie wyłącznie – za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikacji elektronicznej, zniekształcenia pominięcia, przechwytywania lub manipulowania komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub przez oprogramowanie/sprzęt używany do nadawania, odbierania lub przetwarzania komunikacji elektronicznej, przesyłania wirusów oraz awarii lub wadliwego działania sieci telekomunikacyjnej lub innych środków wymaganych do komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda jest wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania. Powyższe dotyczy również wykorzystania przez EU-TAX w kontaktach z osobami trzecimi.
14.3 W uzupełnieniu do poprzedniego akapitu EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 14.3 W uzupełnieniu do poprzedniego akapitu EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z elektronicznym przekazem (elektronicznych) sprawozdań finansowych i ich cyfrowym złożeniem w wyznaczonych instytucjach.
14.4 Zarówno Klient jak i EU-TAX zrobią lub zaniechają wszystkiego, czego można racjonalnie oczekiwać od każdego z nich, aby 14.4 Zarówno Klient jak i EU-TAX zrobią lub zaniechają wszystkiego, czego można racjonalnie oczekiwać od każdego z nich, aby zapobiec wystąpieniu wyżej wymienionych ryzyk.
14.5 Wyciągi danych z systemów komputerowych nadawcy stanowią rozstrzygający dowód (treści) wiadomości elektronicznych wysłanych przez nadawcę. 14.5 Wyciągi danych z systemów komputerowych nadawcy służą jako rozstrzygający dowód (treści) komunikatu elektronicznego wysłanego przez nadawcę do czasu dostarczenia przez odbiorcę dowodu przeciwnego. przez odbiorcę.
14.6 Postanowienia artykułu 8 stosuje się odpowiednio.

15. Inne postanowienia.

15.1 Klient nie zatrudni ani nie zwróci się do pracowników zaangażowanych w wykonanie dzieła, ani 15.1 Klient nie zatrudni ani nie zwróci się do pracowników zaangażowanych w wykonanie dzieła w celu podjęcia zatrudnienia, bezpośrednio lub pośrednio, u Klienta, czasowo lub w inny sposób, ani w celu wykonywania pracy bezpośrednio lub pośrednio dla Klienta, niezależnie od tego, czy jest to pracownik, czy nie, w okresie obowiązywania umowy lub jej przedłużenia oraz w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu.
15.2 Postanowienia cesji, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu cesji, pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

16. Klauzula naprawcza nieważność.

16.1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków lub leżącego u ich podstaw zlecenia/umowy jest w całości lub w części nieważne i/lub nie ważne i/lub nie wykonalne w wyniku jakiegokolwiek ustawowego przepisu prawnego, decyzji sądowej lub w inny sposób, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność wszystkich pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków lub leżącego u ich podstaw zlecenia/umowy. zadanie/umowa.
16.2. Jeżeli na którekolwiek postanowienie zlecenia lub jego część nie można powołać się z mocy prawa, można powołać się na pozostałą część, pozostała część zlecenia pozostaje w pełnej mocy, z zastrzeżeniem, że postanowienie dotyczące części, na którą nie można się powołać, uważa się za dostosowane w taki sposób, że można się na nią powołać. dostosowane w taki sposób, aby możliwe było odwołanie, przy czym zamiar stron w odniesieniu do pierwotnego pierwotnego postanowienia lub pierwotnej części pozostaje w mocy w możliwie największym stopniu.