Zasady i Warunki

Ogólne warunki handlowe EU-TAX B.V., wpisanej do rejestru handlowego Izby Handlowej pod numerem 69111960. Ogólne warunki handlowe są i można je tam sprawdzić.

1. Definicje.

Następujące definicje pisane kursywą mają, dla celów niniejszych ogólnych warunków, następujące znaczenie:

1.1 Przepisy zawodowe: przepisy prawne, którym podlegają wszyscy księgowi lub administratorzy;
1.2 Dokumenty: wszelkie informacje lub dane udostępnione EU-TAX przez Zleceniodawcę; wszelkie dane wytworzone lub zebrane przez EU-TAX w ramach realizacji Umowy Cesji / Umowy o dzieło; oraz wszelkie inne informacje mające jakiekolwiek znaczenie dla realizacji lub zakończenia Cesji. Wyżej wymienione informacje mogą być zapisywane na materialnych lub niematerialnych nośnikach danych i mogą być przechowywane przez osoby trzecie lub nie;
1.3 Pracownik: osoba fizyczna zatrudniona przez EU-TAX lub związana z EU-TAX, na podstawie umowy o pracę lub nie. w ramach umowy o pracę;
1.4 Zlecenie / Umowa: umowa zlecenia, na mocy której EU-TAX zobowiązuje się wobec Zleceniodawcy1.4 Zlecenie / Umowa: na mocy której EU-TAX zobowiązuje się wobec Klienta do wykonania określonego Dzieła;
1.5 Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która zleciła EU-TAX wykonanie Pracy. 
1.6 EU-TAX: EU-TAX BV z siedzibą w Kraanspoor 50 w 1033SE Amsterdam. Wszystkie Zlecenia są przyjmowane i wykonywane wyłącznie przez EU-TAX, a nie przez lub w imieniu poszczególnych Pracowników, nawet jeśli Klient udzielił Zlecenia w sposób wyraźny lub milczący z zamiarem jego wykonania przez konkretnego Pracownika lub konkretnych Pracowników. Sekcje 7:404, 7:407 ust. 2 i 7:409 BW są wyraźnie wyłączone ze stosowania;
1.7 Praca: wszystkie prace i działania, które mają być wykonane przez EU-TAX w imieniu Klienta oraz 1.7 Działania: wszystkie działania i usługi, które mają być wykonane przez EU-TAX w imieniu Klienta, które są zlecone i zaakceptowane przez EU-TAX, jak również wszystkie wynikające z nich działania i usługi dla EU-TAX. EU-TAX wynikające z tego tytułu.
1.8 Okoliczność, którą można przypisać Klientowi: okoliczności, o których mowa w artykułach 3.1, 3.2, 9.2 i 9.3 lub jeśli istnieje zamiar lub świadoma lekkomyślność ze strony Klienta lub jeśli lub gdy wystąpi okoliczność racjonalnie porównywalna do nich.
1.9 Informacje Poufne: Informacje Poufne oznaczają wszystkie informacje, z których kontekstu wynika, że są one poufne lub których poufny charakter powinien był stać się oczywisty ze względu na charakter lub treść takich informacji.

2. Zastosowanie niniejszych warunków i zawiązanie umowy.

2.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują dla wszystkich ofert i umów o świadczenie usług przez EU-TAX oraz wynikających z nich dalszych umów lub aktów prawnych, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. uzgodnione inaczej w formie pisemnej.
2.2 Klient akceptuje obowiązywanie niniejszych warunków przez sam fakt złożenia zamówienia.
2.3 2.3 Niniejsze warunki ogólne mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami ogólnymi lub warunkami zakupu stosowanymi przez klienta, chyba że te ostatnie warunki są uzupełnieniem i pod względem ich brzmienia i treści nie są sprzeczne z niniejszymi warunkami ogólnymi. Wszystkie oferty i oferty EU-TAX, w jakiejkolwiek formie, są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
2.4 Przyjęcie zlecenia. Przyjęcie zlecenia rozpoczyna się od oceny uczciwości klienta czyli w jakim stopniu spełnia on ogólnie przyjęte społeczne normy etyczne. Następnie pytanie, czy EU-TAX może wykonać zlecenie pod względem ryzyka, wymaganej wiedzy specjalistycznej, dostępnych zasobów itp. Jeśli zlecenie nie mieści się w polityce EU-TAX, może zostać odrzucone.
2.5 Jeżeli do oferty dołączone są budżety, plany lub inne dokumenty, pozostają one przez cały czas własnością EU-TAX i muszą zostać zwrócone na pierwsze żądanie. Bez uprzedniej pisemnej zgody wspomniane załączniki nie mogą być powielane, kopiowane ani udostępniane osobom trzecim do wglądu. osób trzecich.
2.6 Po odesłaniu przez klienta prawidłowo podpisanej oferty, umowa zostanie zawarta poprzez pisemne potwierdzenie w imieniu EU-TAX. Umowa zostaje zawarta poprzez pisemne potwierdzenie w imieniu EU-TAX lub (rozpoczęcie) realizacji. O braku akceptacji druga strona zostanie powiadomiona tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku w ciągu 10 dni roboczych. zgłoszone drugiej stronie.
2.7 Klient wyraża zgodę na to, że EU-TAX może zlecić wykonanie umowy na swoją odpowiedzialność osobom fizycznym lub prawnym powiązanym z EU-TAX. wykonywane na jej odpowiedzialność przez powiązane z nią osoby fizyczne lub prawne lub, w razie potrzeby, osoby trzecie. Wyklucza się możliwość zastosowania § 7:404 holenderskiego kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie Umowy.

3.1 Klient jest zobowiązany do dostarczenia EU-TAX wszystkich dokumentów, które jego zdaniem są niezbędne do prawidłowego wykonania udzielonego zlecenia w wymaganej formie, w wymagany sposób i w odpowiednim czasie. do EU-TAX. EU-TAX określa, co ma być rozumiane przez terminowość, pożądaną pożądaną formę i pożądany sposób.
3.2 Klient gwarantuje dokładność, kompletność i wiarygodność dokumentów, które posiada 3.2 Klient gwarantuje dokładność, kompletność i wiarygodność dokumentów, które dostarcza, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich, o ile charakter zlecenia nie nakazuje inaczej. nakazuje inaczej.
3.3 Klient jest zobowiązany zwolnić EU-TAX z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych dokumentów.
3.4 Dodatkowe koszty i dodatkowe godziny poniesione przez EU-TAX będą na ryzyko i koszt Klienta, jak również wszelkie inne szkody lub straty poniesione przez EU-TAX w związku z niedostarczeniem przez Klienta, w terminie lub w sposób prawidłowy, jakiegokolwiek Klienta dokumentów niezbędnych do wykonania pracy.
3.5 W przypadku elektronicznego przekazywania informacji – w tym (ale nie tylko) deklaracji podatkowych, rocznych sprawozdań finansowych, raportów – Klienta (i w jego imieniu) przez EU-TAX osobom trzecim. osób trzecich, za stronę podpisującą i wysyłającą odpowiednią informację uznaje się Klienta.
3.6 EU-TAX ma prawo zawiesić wykonanie zlecenia, jeżeli Klient nie wywiąże się z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy, w tym (ale nie tylko) z terminowych płatności, jak również z dostarczenia wymaganych dokumentów i informacji.

4. Poufność, tajemnica i staranność.

4.1 Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które w ramach Umowy uzyskały z jakiegokolwiek źródła. Informacja jest uznawana za poufną, jeśli jest to zakomunikowane przez drugą stronę lub jeśli wynika to z charakteru informacji.
4.2 Wszystkie dokumenty tworzone przez EU-TAX, takie jak raporty, porady, budżety itp. są przeznaczone wyłącznie do użytku Zleceniodawcy i nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody EU-TAX. pisemnej zgody EU-TAX, nie mogą być powielane, publikowane ani ujawniane osobom trzecim. osób trzecich.
4.3 Strony nie mogą, bez pisemnej zgody drugiej strony, w publikacjach lub reklamach wspominać o istnieniu i/lub treści jakiejkolwiek umowy zawartej między nimi i/lub o czynnościach wykonywanych w ramach zlecenia i/lub o uzyskanych wynikach.
4.4 Strony będą w przyszłości zachowywać się wobec siebie w kontaktach towarzyskich zgodnie z normami staranności, które powinny być przestrzegane między stronami i będą powstrzymywać się od wygłaszania negatywnych wypowiedzi na temat drugiej strony wobec osób trzecich.

5. Stawki i płatności.

5.1 O ile nie zaznaczono inaczej, ceny EU-TAX podane są w euro, na podstawie stawek godzinowych, bez podatków od sprzedaży i innych podatków, ceł i innych opłat rządowych oraz bez kosztów telefonicznych i telekomunikacyjnych połączeń międzynarodowych.
5.2 Jeśli w okresie obowiązywania umowy minie data 31 grudnia, EU-TAX jest uprawniony do dostosowania swoich cen i stawek za pracę, która ma być wykonana w następnym roku, w oparciu o rozwój wskaźnika wynagrodzeń CLA za godzinę dla usług biznesowych w poprzednim roku kalendarzowym, opublikowanego przez CBS.
5.3 Za wykonane prace, jeżeli realizacja umowy rozciąga się na okres dłuższy niż jeden miesiąc, mogą być naliczane faktury przejściowe.
5.4 EU-TAX jest zawsze uprawniony do żądania od Klienta wpłaty zaliczki. Otrzymany zostanie zaliczony na poczet ostatniej faktury za dane zadanie. Zafakturowane kwoty wymienione na fakturze muszą być zapłacone bez jakichkolwiek rabatów, potrąceń i kompensat przelewem na wskazany przez EU-TAX rachunek bankowy lub żyrowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. faktura.
5.5 Wszelkie zastrzeżenia do faktury należy zgłaszać pisemnie do EU-TAX w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. EU-TAX.
5.6 Jeśli termin płatności zostanie przekroczony, Klient będzie w zwłoce z mocy prawa przez sam upływ tego okresu, bez konieczności zawiadomienia o zwłoce. Gdy Klient popadnie w zwłokę, EU-TAX jest uprawniony do naliczenia standardowej opłaty za koszty windykacji. W przypadku opóźnienia w płatności, cała należność, w tym część niewymagalna, staje się natychmiast wymagalna.
5.7 W przypadku opóźnienia płatności EU-TAX ma prawo do naliczania odsetek od dnia wymagalności w wysokości 8% miesięcznie lub w wysokości ustawowej. w wysokości 8% miesięcznie lub odsetek ustawowych, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
5.8 Oprócz należnej kwoty i odsetek EU-TAX jest uprawniony do żądania wszystkich kosztów spowodowanych brakiem zapłaty, w tym wyraźnie kosztów prawnych. płatność, która wyraźnie obejmuje sądowe i pozasądowe koszty windykacji. zawierać.
5.9 Wszystkie płatności dokonywane przez Klienta będą służyły w pierwszej kolejności do uregulowania wszelkich odsetek i 5.9 Wszystkie płatności dokonywane przez Klienta będą służyły w pierwszej kolejności do uregulowania wszelkich odsetek i kosztów, a następnie do zapłaty najstarszych zaległych faktur.

6. Zmiany, więcej i mniej pracy.

6.1 Klient akceptuje fakt, że w przypadku rozszerzenia lub zmiany usług i/lub prac, które mają być wykonane, może mieć to wpływ na czas ukończenia prac i koszty przewidziane w budżecie. dotkniętych.
6.2 EU-TAX informuje zleceniodawcę w możliwie najkrótszym czasie o zaistnieniu okoliczności, które mogą prowadzić do zmiany zlecenia i/lub oczekiwanego rozmieszczenia i czasu trwania.

7. Siła wyższa.

7.1 Dla celów niniejszego artykułu siła wyższa oznacza, oprócz tego, co jest określone w tym zakresie przez prawo: powódź, pożar lub inne zniszczenia w biurach, zakazy wydane przez władze lub nałożone ograniczenia, odwołanie przez lub w inny sposób niewykonanie zadań przez zaangażowane osoby pomocnicze oraz chorobę osób wyznaczonych przez EU-TAX do wykonania zlecenia.
7.2 Jeśli jedna ze stron zostanie dotknięta sytuacją siły wyższej, poinformuje o tym drugą stronę tak szybko, jak to możliwe. jak najszybciej poinformować o tym drugą stronę. Strony będą starały się znaleźć rozsądne rozwiązanie w drodze konsultacji. dojść do rozsądnego rozwiązania w ramach konsultacji.
7.3 Jeżeli którakolwiek ze stron zawiesi swoje świadczenie na okres dłuższy niż trzy miesiące w wyniku działania siły wyższej, druga strona ma prawo rozwiązać umowę za pomocą listu poleconego, bez interwencji sądowej.
7.4 Jeżeli w momencie wystąpienia siły wyższej EU-TAX już częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań lub będzie mógł jeszcze częściowo wywiązać się ze swoich zobowiązań, jest uprawniony do osobnego zafakturowania części wykonanej lub mającej być wykonaną oraz wykonanej lub mającej być wykonaną, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty tej faktury tak, jakby była to osobna umowa. odrębna umowa.

8. Odpowiedzialność.

8.1 EU-TAX przyjmuje odpowiedzialność tylko w zakresie przedstawionym poniżej.
8.2 Odpowiedzialność EU-TAX jest zawsze ograniczona do maksymalnej kwoty faktury netto za dane zamówienie. przedmiotowego zamówienia. Jeżeli umowa jest głównie umową o ciągłym wykonywaniu świadczeń przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, ustalona cena jest ustalana jako łączne opłaty netto przewidziane na sześć miesięcy. przez pół roku.
8.3 W przypadku niezgodnego z prawem działania EU-TAX lub jego personelu lub osób trzecich, które EU-TAX zaangażował, EU-TAX ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane śmiercią lub uszkodzeniem ciała tylko do maksymalnej kwoty wypłaconej przez jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
8.4 EU-TAX ponosi odpowiedzialność za straty wynikające z przekroczenia uzgodnionych terminów tylko wtedy, gdy otrzyma zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu oraz rozsądny termin, w każdym razie uzgodniony termin, w którym może jeszcze świadczyć usługi.
8.5 EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich wynikających z wykorzystania danych dostarczonych przez Klienta w celu realizacji umowy. umowa. Klient zwalnia EU-TAX z wszelkich roszczeń osób trzecich opartych na powyższym. w oparciu o takie twierdzenia.
8.6 EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody inne niż bezpośrednie. Wyraźnie wyklucza się straty pośrednie, straty następcze, utratę zysku i szkody wynikające z przerw w działalności gospodarczej.
8.7 Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy zamiaru lub rażącego zaniedbania EU-TAX i/lub jej kierownictwa. kierownictwo. Wszelkie prawa do działania i inne uprawnienia niezależnie od ich charakteru wobec EU-TAX w związku ze zleceniami przyjętymi przez EU-TAX i/lub pracami wykonanymi przez EU-TAX wygasają w każdym przypadku po upływie roku od momentu, w którym dana osoba dowiedziała się lub mogła się dowiedzieć o istnieniu tych praw i uprawnień.
8.8 Połączona seria przypisywanych niedociągnięć jest uważana za jedno (1) przypisywane niedociągnięcie.
8.9 Klient jest zobowiązany do podjęcia działań ograniczających szkody. EU-TAX ma prawo do cofnięcia lub ograniczenia szkody poprzez naprawę lub ulepszenie wykonanych prac.
8.10 Klient zwalnia EU-TAX z roszczeń osób trzecich z tytułu szkód powstałych z powodu niedostarczenia przez Klienta do EU-TAX jakichkolwiek, nieprawidłowych lub niekompletnych dokumentów.
8.11 Klient zabezpieczy EU-TAX przed roszczeniami osób trzecich (w tym pracowników EU-TAX i osób trzecich zaangażowanych przez EU-TAX), które poniosły stratę lub szkodę w związku z realizacją zamówienia, która to strata lub szkoda jest wynikiem działań lub zaniechań Klienta lub niebezpiecznych sytuacji w działalności Klienta. które to szkody są spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klienta lub niebezpiecznymi sytuacjami w firmie lub organizacji Klienta. swoją firmę lub organizację.

9. Wypowiedzenie, wypowiedzenie tymczasowe i anulowanie.

9.1 Poza tym, co zostało ustalone w innym miejscu umowy, strony są uprawnione do rozwiązania umowy bez wezwania, wezwania do zapłaty lub podania przyczyn jest wymagane rozwiązanie umowy, jeżeli:
9.2 Klient odbiega od społecznie akceptowanych poglądów o charakterze etycznym lub 9.2 Klient odbiega od społecznie akceptowanych poglądów o charakterze etycznym lub społeczno-gospodarczym lub jeśli EU-TAX jest zmuszony do działania z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
9.3 Klient ogłosił upadłość, otrzymał (tymczasowe) zawieszenie płatności lub został zlikwidowany. lub zostaje zlikwidowana. Zleceniodawca jest skazany wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (z zawieszeniem lub bez) za przestępstwo.
9.4 W przypadku wypowiedzenia okresowego z powodu okoliczności leżących po stronie zleceniodawcy, umowa o świadczenie usług zostanie rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
9.5 Jeżeli EU-TAX rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w niniejszym postanowieniu, nie zwalnia to Klienta z żadnych zobowiązań finansowych, w tym m.in. za pozostałą część okresu, w którym umowa trwałaby, gdyby EU-TAX jej nie rozwiązał.
9.6 Jeśli EU-TAX przystąpi do (przedwczesnego) rozwiązania umowy, Klient będzie miał prawo do pomocy ze strony EU-TAX w przekazaniu prac osobom trzecim, chyba że ze strony EU-TAX będzie istniał zamiar lub świadoma lekkomyślność. lekkomyślność ze strony Klienta zmuszająca EU-TAX do odstąpienia od umowy. zakończenie. Prawo do współpracy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest uzależnione od zapłacenia przez Klienta wszystkich leżących u podstaw zaległych zaliczek lub wszystkich faktur.
9.7 Wypowiedzenie umowy musi być dokonane w formie nakazu komorniczego lub listu poleconego.

10. Przyjmowanie oryginałów dokumentów.

10.1 W ramach realizacji zlecenia klient przekazuje EUTAX wszystkie istotne dokumenty. Jednak ze względu na obowiązek przechowywania przez klienta wobec właściwych organów, EU-TAX nie wchodzi w posiadanie oryginalnych dokumentów.
10.2 Preferowane jest dostarczanie dokumentów drogą elektroniczną (wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej lub aplikacji księgowej). Jeżeli Klient nie będzie w stanie dostarczyć wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, EU-TAX przetworzy odpowiednie dokumenty drogą elektroniczną na miejscu i zwróci oryginały dokumentów zleceniodawcy. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia, czy wszystkie oryginalne dokumenty zostały zwrócone, w każdym przypadku przed opuszczeniem biura EU-TAX. EU-TAX nie przyjmuje oficjalnej komunikacji przez WhatsApp, Viber, Messanger itp.
10.3 Klient pozostaje odpowiedzialny za archiwizację dokumentów na potrzeby własnej dokumentacji.

11. Brak gotówki.

Naszą polityką jest nie przyjmowanie gotówki od klientów. Jeżeli zleceniodawca wpłaca pieniądze w gotówce bezpośrednio na konto bankowe EU-TAX, EU-TAX zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich dochodzeń uznanych przez EU-TAX za konieczne w odniesieniu do źródła pochodzenia środków, jak również do obciążenia kosztami wszelkich dodatkowych działań podjętych przez EU-TAX lub kosztów poniesionych przez EU-TAX w związku z tymi kwotami pieniężnymi do przetworzenia. EU-TAX jest również uprawniony w takim przypadku do odmowy przyjęcia depozytu jako zapłaty i żądania zapłaty należnej EU-TAX kwoty w drodze przelewu bankowego lub innej instytucji żyrowej lub płatniczej.

12. Spory i wybór prawa.

12.1 Spór istnieje, jeśli któraś ze stron to stwierdzi.
12.2 Spory będą rozpatrywane wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Amsterdamie, o ile należą do kompetencji Sądu Okręgowego, a prawo nie uznało innego Sądu za właściwy na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów. inny Sąd uznał za właściwy, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej rozstrzygnąć spór lub zlecić jego rozstrzygnięcie. rozstrzygnięcie.
12.3 Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem holenderskim.

13. Termin ważności.

O ile niniejsze ogólne warunki handlowe nie stanowią inaczej, prawa do działania i inne uprawnienia Klienta w jakimkolwiek tytule wobec EU-TAX w związku z wykonaniem przez EU-TAX pracy, w każdym przypadku po upływie jednego (1) roku od momentu, w którym Klient dowiedział się lub mógł się w sposób uzasadniony dowiedzieć o pracy wykonanej przez EU-TAX. Klient dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o istnieniu tych praw i uprawnień.

14. Komunikacja elektroniczna i elektroniczne składanie sprawozdań finansowych.

14.1 W trakcie wykonywania zlecenia klient i EU-TAX mogą komunikować się ze sobą za pomocą elektronicznych środków komunikacji i/lub z wykorzystaniem elektronicznej pamięci masowej (np. aplikacji w chmurze). O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, strony mogą przyjąć, że wysyłanie prawidłowo zaadresowanych e-maili (w tym e-maili wysyłanych przez Internet) niezależnie od tego, czy zawierają one informacje poufne lub dokumenty dotyczące zamówienia, będzie wzajemnie akceptowane. EU-TAX nie akceptuje oficjalnej komunikacji przez WhatsApp, Viber, Messanger itp.
14.2 Klient i EU-TAX nie ponoszą wzajemnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać u jednego lub każdego z nich w wyniku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, sieci, aplikacji, elektronicznej pamięci masowej lub innych systemów, w tym – ale nie wyłącznie – za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikacji elektronicznej, zniekształcenia pominięcia, przechwytywania lub manipulowania komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub przez oprogramowanie/sprzęt używany do nadawania, odbierania lub przetwarzania komunikacji elektronicznej, przesyłania wirusów oraz awarii lub wadliwego działania sieci telekomunikacyjnej lub innych środków wymaganych do komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda jest wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania. Powyższe dotyczy również wykorzystania przez EU-TAX w kontaktach z osobami trzecimi.
14.3 W uzupełnieniu do poprzedniego akapitu EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 14.3 W uzupełnieniu do poprzedniego akapitu EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z elektronicznym przekazem (elektronicznych) sprawozdań finansowych i ich cyfrowym złożeniem w wyznaczonych instytucjach.
14.4 Zarówno Klient jak i EU-TAX zrobią lub zaniechają wszystkiego, czego można racjonalnie oczekiwać od każdego z nich, aby 14.4 Zarówno Klient jak i EU-TAX zrobią lub zaniechają wszystkiego, czego można racjonalnie oczekiwać od każdego z nich, aby zapobiec wystąpieniu wyżej wymienionych ryzyk.
14.5 Wyciągi danych z systemów komputerowych nadawcy stanowią rozstrzygający dowód (treści) wiadomości elektronicznych wysłanych przez nadawcę. 14.5 Wyciągi danych z systemów komputerowych nadawcy służą jako rozstrzygający dowód (treści) komunikatu elektronicznego wysłanego przez nadawcę do czasu dostarczenia przez odbiorcę dowodu przeciwnego. przez odbiorcę.
14.6 Postanowienia artykułu 8 stosuje się odpowiednio.

15. Inne postanowienia.

15.1 Klient nie zatrudni ani nie zwróci się do pracowników zaangażowanych w wykonanie dzieła, ani 15.1 Klient nie zatrudni ani nie zwróci się do pracowników zaangażowanych w wykonanie dzieła w celu podjęcia zatrudnienia, bezpośrednio lub pośrednio, u Klienta, czasowo lub w inny sposób, ani w celu wykonywania pracy bezpośrednio lub pośrednio dla Klienta, niezależnie od tego, czy jest to pracownik, czy nie, w okresie obowiązywania umowy lub jej przedłużenia oraz w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu.
15.2 Postanowienia cesji, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu cesji, pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

16. Klauzula naprawcza nieważność.

16.1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków lub leżącego u ich podstaw zlecenia/umowy jest w całości lub w części nieważne i/lub nie ważne i/lub nie wykonalne w wyniku jakiegokolwiek ustawowego przepisu prawnego, decyzji sądowej lub w inny sposób, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność wszystkich pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków lub leżącego u ich podstaw zlecenia/umowy. zadanie/umowa.
16.2. Jeżeli na którekolwiek postanowienie zlecenia lub jego część nie można powołać się z mocy prawa, można powołać się na pozostałą część, pozostała część zlecenia pozostaje w pełnej mocy, z zastrzeżeniem, że postanowienie dotyczące części, na którą nie można się powołać, uważa się za dostosowane w taki sposób, że można się na nią powołać. dostosowane w taki sposób, aby możliwe było odwołanie, przy czym zamiar stron w odniesieniu do pierwotnego pierwotnego postanowienia lub pierwotnej części pozostaje w mocy w możliwie największym stopniu.

Regulamin strony internetowej www.eu-tax.amsterdam

Niniejsze warunki określają zasady i reguły korzystania ze strony internetowej firmy EU-TAX, znajdującej się pod adresem https://eu-tax.amsterdam/.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie należy kontynuować korzystania z EU-TAX, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Informacji o Zastrzeżeniach oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i spełniającej warunki Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us”, odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My”, odnosi się zarówno do Klienta, jak i nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do EU-TAX, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności EU-TAX.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie stwierdzono inaczej, EU-TAX i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na EU-TAX. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z EU-TAX dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

* Ponownie publikować materiałów z EU-TAX.

* Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z EU-TAX.

* Odtwarzać, powielać lub kopiować materiałów z EU-TAX

* Redystrybucję treści z EU-TAX.

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Szablonu Warunków.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach strony. EU-TAX nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii EU-TAX, jej agentów i/lub podmiotów powiązanych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, EU-TAX nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie internetowej.

EU-TAX zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

* Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody na ich zamieszczanie;

* Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

* Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.

* Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela EU-TAX niewyłącznej licencji na wykorzystanie, reprodukcję, edycję i upoważnienie innych osób do wykorzystania, reprodukcji i edycji dowolnego z jego Komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

* Agencje rządowe;

* Wyszukiwarki;

* Organizacje informacyjne;

* dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać łącza do naszej witryny w taki sam sposób, w jaki zamieszczają łącza do witryn innych wymienionych firm; oraz

* Akredytowane Firmy z całego systemu, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji o Witrynie, o ile link ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o link od następujących typów organizacji:

* powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;

* strony społeczności dot.com;

* stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

* dystrybutorzy katalogów online;

* portale internetowe;

* firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz

* instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak EU-TAX; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli są Państwo jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i są Państwo zainteresowani umieszczeniem linku na naszej stronie internetowej, muszą Państwo poinformować nas o tym wysyłając e-mail do EU-TAX. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, informacji kontaktowych, a także adresu URL Państwa strony, listy adresów URL, z których zamierzacie Państwo linkować do naszej strony, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do których chcielibyście Państwo linkować. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej strony w następujący sposób:

* Poprzez użycie naszej nazwy firmowej; lub

* Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do których jest link; lub

* poprzez użycie innego opisu naszej Strony Internetowej, do której jest link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującego.

W przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy nie zezwala się na wykorzystanie logo EU-TAX lub innych elementów graficznych w celu zamieszczenia linku.

IFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na stronie internetowej użytkownika. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej Stronie. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają, lub zachęcają do naruszenia lub innego naruszenia praw osób trzecich.

Tłumaczenie

Ze względu na naszą międzynarodową publiczność, używamy tłumaczenia maszynowego. Pierwszeństwo ma oryginalna wersja angielska. Błędy typograficzne i tłumaczeniowe zastrzeżone.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać Politykę Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej strony internetowej. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad oraz polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych zasad i warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas o tym w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy na nie bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym zrzeczeniu się odpowiedzialności nie będzie:

* ograniczać lub wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;

* ograniczy lub wyłączy naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

* ograniczać lub wyłączać naszą lub Państwa odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

* wyłączyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i za naruszenie obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.